Informatii utile

 
CARTA LICEULUI TEORETIC DR. LIND

 
INFORMATII GENERALE

Liceul Teoretic “Dr. Lind” asigură o educaţie creştină de calitate şi învăţământ de la grădiniţă până la liceu.
Această şcoală îşi are începutul în anul 2001, când a primit autorizaţia de funcţionare din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş pentru ciclul primar. Ea s-a înfiinţat ca urmare a efortului realizat de Centrul de Sănătate şi Medicină Preventivă Herghelia de a asigura un învăţământ de calitate care să contribuie la o dezvoltare echilibrată a copiilor din această zonă rurală. Acest efort a fost apreciat în mod deosebit de o familie de pacienţi veniţi, din SUA, la tratament – Dr. Andrew şi Edith Lind. Dat fiind debutul modest al şcolii şi accesul oarecum anevoios, mai ales pe timp de iarnă, dânşii au hotărât să sponsorizeze construcţia unei şcoli tot în această zonă rurală, dar cu o locaţie care să asigure un acces uşor precum şi posibilităţi de dezvoltare. Astfel s-a construit o şcoală în satul Câmpeniţa, com. Ceuaşu de Câmpie, care a fost dată în folosinţă în septembrie 2004.
Tot în vara anului 2004 s-a înfiinţat filiala Mureş a Asociaţiei ”Educaţie pentru o viaţă sănătoasă” din Harghita. Această asociaţie avea înfiinţată Şcoala Generală cl. I-VIII, „Dr. Lind” Hagota, şcoală care a fost mutată în clădirea nouă din Câmpeniţa şi a asimilat elevii şcolii Centrului de Sănătate şi Medicină Preventivă, din Herghelia.
În vara anului 2007, şcoala primeşte autorizaţia de încredere pentru liceu prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 1683/02.08.2007 în urma evaluării realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Invăţământului Preuniversitar. Începând cu anul şcolar 2007-2008, Liceul Teoretic „Dr. Lind” asigură educaţie elevilor de liceu, în cadrul specializării ştiinţele naturii.
În luna decembrie a anului 2010, liceul primeşte acreditarea pentru nivelurile de învăţământ „primar” şi „gimnazial” prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi sportului nr. 5925/28.12.2010, iar în vara anului 2012 liceul primeștr autorizație de funcționare pentru specializarea științe sociale.
În anul şcolar 2011-2012 Liceul Teoretic „Muntele de Foc” îşi schimbă denumirea în Liceul Teoretic „Dr. Lind”, în urma deciziei  Consiliului de Administraţie, aprobată de Consiliul Local, Ceuasu de Câmpie, prin hotărârea nr.13 din 29.03.2012
Din 2001 şi până în prezent cifra de şcolarizare a crescut continuu, ajungând în anul şcolar 2014-2015 la aproape 180 de elevi.

VIZIUNE SI MISIUNE

Promovăm dezvoltarea echilibrată a capacităților fizice, mentale și sociale după modelul lui Hristos.

Misiunea Liceului Teoretic “Dr. Lind” este să conlucreze cu Dumnezeu în refacerea chipului Său în elev și profesor unind studiul Scripturii și al științelor cu munca utilă și bucuria slujirii neegoiste.

 
FILOZOFIA ŞI OBIECTIVELE

Viziunea şcolii „Dr. Lind” porneşte de la premisele filozofiei creştine adventiste asupra educaţiei şi anume:

 • Dumnezeu este Creatorul şi Susţinătorul întregului univers – însufleţit şi neînsufleţit.
 • El a creat fiinţe umane perfecte după asemănarea Sa, cu putere de a gândi, de a alege, şi de a face.
 • Dumnezeu este sursa a tot ceea ce este adevărat, bun şi frumos, şi a ales să Se descopere omenirii.
 • Oamenii, prin alegerea lor, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi au căzut într-o stare de păcat care a afectat întreaga planetă, aruncând-o în conflictul cosmic dintre bine şi rău. În ciuda acestor lucruri, lumea şi fiinţele umane încă descoperă, deşi cu greu, bunătatea şi frumuseţea stării lor de la început.
 • Divinitatea a răspuns problemei păcatului prin Planul de Mântuire. Acest plan are ca ţintă readucerea fiinţelor umane la chipul lui Dumnezeu şi a universului la starea sa originară, de perfecţiune, dragoste şi armonie.
 • Dumnezeu ne invită să alegem planul Său de restaurare şi să ne raportăm la această lume, creativ şi responsabil până când El va interveni în istorie şi va aduce un cer nou şi un pământ nou.

Sub îndrumarea Duhului Sfânt, caracterul şi scopurile lui Dumnezeu pot fi înţelese şi descoperite în natură, în Biblie şi în Isus Hristos. Caracteristicile distincte ale educaţiei adventiste – derivate din Biblie şi scrierile Ellenei G. White – arată către scopul de răscumpărare al educaţiei adevărate: readucerea omului la chipul şi asemănarea Creatorului lui. Adventiştii de ziua a şaptea cred că Dumnezeu este atotştiutor, atotputernic şi are o dragoste infinită. El relaţionează cu oamenii la un nivel personal, prezentând caracterul Său ca normă fundamentală a comportamentului uman, iar îndurarea Sa ca mijloc al restaurării omului. Adventiştii recunosc, totuşi, că motivaţia, gândirea şi purtarea omului a decăzut de la idealul lui Dumnezeu. În sensul cel mai larg, educaţia este un mod de a reface legătura originală dintre om şi Dumnezeu. Lucrând împreună, familiile, şcolile şi bisericile cooperează cu mijlocitori cereşti pentru a-i pregăti pe cei care învaţă pentru o cetăţenie responsabilă pe acest pământ, dar şi pe noul pământ.     Educaţia din Liceul “Dr. Lind” împărtăşeşte mai mult decât cunoştinţe academice. Ea se îngrijeşte de dezvoltarea echilibrată a întregii persoane – spiritual, intelectual, fizic şi social. Dimensiunile sale în timp cuprind eternitatea. Această educaţie caută să dezvolte o viaţă de credinţă în Dumnezeu şi respect pentru demnitatea tuturor oamenilor, să construiască un caracter înrudit cu cel al Creatorului, să educe gânditori mai degrabă decât persoane care doar să reflecte gândurile altora, să promoveze servirea cu dragoste mai degrabă decât ambiţia egoistă, să asigure un maximum de dezvoltare pentru potenţialul fiecărui individ şi să îmbrăţişeze tot ce este adevărat, bun şi frumos. Scopul şcolii este de a asigura o educaţie creştină sănătoasă, centrată pe Hristos. Fiecare student este învăţat să dobândească învăţăturile practice ale Bibliei şi ale Spiritului Profetic, menţinând în acelaşi timp un grad înalt de excelenţă academică.  Bazat pe această filozofie, este convingerea noastră că Liceul “Dr .Lind” a fost menit de Dumnezeu şi împuternicit să împlinească următoarele obiective:

1. Acceptarea lui Dumnezeu – să îşi predea întreaga viaţă lui Dumnezeu; să dezvolte o relaţie cu Isus Hristos; să permită Duhul Sfânt să lucreze în viaţa lui.

 • să-L accepte pe Dumnezeu ca şi Creator şi Răscumpărător.
 • Să crească în cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu şi bucuria de a studia Cuvântul Lui.
 • Să îmbrăţişeze darul Lui, harul, prin acceptarea lui Isus ca Mântuitor personal.
 • Să descopere importanţa şi puterea rugăciunii şi a credinţei în relaţia lui cu Isus.
 • Să preţuiască decoperirea lui Dumnezeu despre Sine prin scrierile inspirate şi prin natură.
 • Să răspundă dragostei lui Dumnezeu, folosindu-şi darurile spirituale prin a-i sluji pe alţii.
 • Să recunoască că Dumnezeu a dat cele Zece Porunci pentru a ne arăta cum să-L iubim pe El şi pe cei din jur.
 • Să preţuiască şi să participe în servicii de închinare, singur şi împreună cu alţii.

2. Relaţii interpersonale – să dezvolte sentimentul valorii de sine, aptitudini în relaţiile interpersonale, o înţelegere a responsabilităţii de a fi membru de familie şi de a fi sensibil la nevoile celorlalţi.

 • Să recunoască familia ca fiind elementul de bază al societăţii, creată de Dumnezeu.
 • Să dezvolte apreciere pentru diversitatea indivizilor.
 • Să acumuleze cunoştinţe şi aptitudini esenţiale, necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor în familie, trăind singur sau cu alţii.
 • Să recunoască că dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu îi dă valoare.
 • Să înţeleagă sexualitatea în contextul idealului lăsat de Dumnezeu.

3. Cetăţean responsabil – să înţeleagă şi să înveţe despre moştenirea culturală şi istorică, să îşi va afirme credinţa în demnitatea şi valoarea celorlalţi şi să trateze cu responsabilitate comunitatea locală, naţională şi globală.

 • să dea dovadă de grijă şi sensibilitate faţă de alţi oameni şi alte culturi.
 • Să participe activ în comunităţi locale, naţionale şi globale.
 • Să înţeleagă funcţionarea guvernelor şi a impactului acestora asupra societăţii şi indivizilor.
 • Să înţeleagă dintr-o perspectivă biblică istoria şi evenimentele actuale.
 • Să-şi asume un rol activ în îngrijirea şi protejarea creaţiei lui Dumnezeu.

4. O viaţă sănătoasă – va accepta responsabilitate personală pentru a-şi menţine o stare optimă de sănătate fizică, mintală şi spirituală.

 • Să recunoască idealul divin pentru o viaţă de calitate ce include un stil de viaţă sănătos.
 • Să includă în stilul lui de viaţă principiile care promovează sănătatea: nutriţia, exerciţiul fizic, apa, lumina soarelui, aerul, odihna, temperanţa şi credinţa în Dumnezeu.
 • Să evite comportamentele generatoare de riscuri.
 • Să aplice principiile creştine în recreere şi sport.
 • Să atingă un echilibru între muncă şi timpul liber, echilibrând activităţile fizice, mintale, sociale şi spirituale.
 • Să recunoască interacţiunea dintre sănătatea fizică, mintală şi spirituală cu bunăstarea emoţională şi socială.

5. Dezvoltare intelectuală – va adopta o cale sistematică, logică şi bazată pe Biblie de a lua decuzii şi de a rezolva probleme în procesul de a acumula cunoştinţe.

 • Să îşi lărgească capacităţile intelectuale prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Să folosească aptitudini critice şi creative în experienţa vieţii de zi cu zi.
 • Să-şi dezvolte potenţialul intelectual în ştiinţele naturii şi matematică, ştiinţe sociale şi arte aplicate.
 • Să utilizeze cu folos tehnici de a localiza, organiza şi învăţa informaţii.
 • Să aplice principiul învăţării pentru o viaţă întreagă.
 • Să analizeze toate activităţile intelectuale dintr-o perspectivă biblică.

6. Aptitudini de comunicare – va recunoaşte importanţa unei comunicări eficiente şi îşi va dezvolta aptitudinile în cauză.

 • să comunice eficient prin citire, scriere, ascultare, vorbire şi comunicare non – verbală.
 • Să aplice o perspectivă centrată pe Hristos pentru toate formele de exprimare personală şi media.
 • Să înţeleagă cum sensibilitatea faţă de diferenţele altora afectează comunicarea.
 • Să recunoască impactul ce îl au media şi tehnologia informaţiei asupra comunicării.
 • Să folosească formele de comunicare pentru a da mărturie despre Isus.

7. Organizare personală – va trăi responsabil în viaţa de zi cu zi, folosind principiile creştine de orientare, gospodărire şi organizare personală.

 • să îşi dezvolte aptitudini de luare a deciziilor în mod responsabil.
 • Să folosească înţelept banii.
 • Să câştige deprinderi în folosirea tehnologiei.
 • Să dezvolte aptitudini de bază în îngrijirea unei gospodării.
 • Să preţuiască cooperarea şi lucrul în echipă în cadrul grupului
 • Să înveţe să rezolve conflictele.
 • Să coordoneze folositor timpul.

8. Aprecierea estetică – va dezvolta simţul de apreciere al frumosului, atât în creaţia lui Dumnezeu cât şi în expresia umană, în timp ce-şi va finisa abilităţile în artele frumoase.

 • Să Îl vadă pe Dumnezeu ca Autor al frumosului, atât în lumea creată de El cât şi în exprimarea umană.
 • Să aplice principiile biblice ca bază pentru aprecierea şi exprimarea în cadrul artelor creative.
 • Să îşi dezvolte talentele în artele frumoase prin practică, performanţă şi prezentare.
 • Să folosească exprimarea estetică ca şi cale de slujire şi comunicare.

9. Carieră şi slujire – va dezvolta o etică de muncă creştină, apreciind în acelaşi timp demnitatea de a sluji.

 • Să dezvolte o conştienţă a alegerii carierei într-o lume aflată în schimbare, ca şi în biserică.
 • Să recunoască rolul folositor al muncii fizice în dezvoltarea şi menţinerea valorii de sine.
 • Să dezvolte aptitudini care îi vor mări şansele de angajare.
 • Să experimenteze bucuria de a sluji celorlalţi.
 • Să îşi identifice interesele, abilităţile şi valorile în concordanţă cu alegerea carierei.
 • Întotdeauna să îndeplinească cel mai bine posibil fiecare sarcină încredinţată.
 
ADMITEREA IN SCOALA

Liceul Teoretic „Dr. Lind” asigură educaţie începând de la grădiniţă până la clasa a XII-a. Liceul este deschis familiilor din Biserica AZŞ, dar şi altor elevi care doresc o educaţie creştină şi acceptă să se conformeze standardelor promovate de şcoală.
Educaţie fără discriminare
Liceul “ Dr. Lind” admite elevi de orice rasă, culoare, naţionalitate şi religie la toate drepturile, privilegiile, programele şi activităţile general acordate sau făcute disponibile elevilor din şcoală. Prin urmare, această instituţie nu discriminează în funcţie de rasă, culoare, naţionalitate sau religie în acordarea drepturilor la înscriere, a programelor de şcolarizare, programelor sportive sau extraşcolare.
Eligibilitate
1. Şcoala noastră este deschisă tuturor elevilor care doresc să dezvolte un caracter creştin şi subscriu la filozofia şi regulamentul intern al şcolii.
2. Elevii din clasele V-XII trebuie să exprime o dorinţă personală, clară, de a frecventa Liceul „Dr. Lind”. Este de înţeles că fiecare elev care doreşte să fie admis în această şcoală se obligă ca de bună voie să examineze toate regulile şi să susţină principiile creştine după care şcoala se conduce. Toţi elevii şi părinţii vor semna un angajament în momentul înscrierii.
3. Directorul va lua în consideraţie următorii factori, la admiterea în şcoală: vârsta elevului, experienţa şcolară anterioară, deficienţele fizice, cognitive, emoţionale, indisciplina la şcoala de unde provine, nerezolvarea problemelor la şcoala anterioară, dispoziţia de a coopera cu profesorii şi angajaţii şcolii, taxe neachitate.

În consecinţă, vor fi luaţi în considerare următorii paşi înainte de înscriere:

 • Recomandăm vârsta de patru ani pentru copiii care vor să se înscrie la grădiniţă. Copiii între trei şi patru ani vor putea fi admişi doar după o perioadă de testare.
 • Elevul care doreşte să intre în clasa I trebuie să aibă cel puţin şase ani împliniţi până la data de 31 august.
 • Elevii noi care se înscriu în clasele II- XII se vor prezenta cu carnetul de note care să ateste clasele pe care le-a promovat şi notele luate.
 • Elevilor care au taxe neplătite fie că sunt elevi ai Şcolii „Dr. Lind” fie că vin de la alte şcoli nu li se va permite să completeze formularul de înscriere sau să frecventeze cursurile până când nu vor clarifica această situaţie.
 • Înainte ca elevul să fie admis în Şcoala Generală sau Liceul“Dr. Lind”, părinţii sau tutorii trebuie să se întâlnească cu direcţiunea şcolii pentru a primi Carta liceului.
 • Școala își rezervă dreptul de a testa elevii la înscriere, la materiile de bază.

Proceduri la înscriere

 1. Contractul de şcolarizare poate fi ridicat de la secretariat. Acest formular trebuie completat şi semnat de părinţi şi elev după ce aceştia s-au decis să se înscrie în Liceul “Dr. Lind”.
 2. Părinţii trebuie să completeze câte o cerere de înscriere pentru fiecare elev. Aceste cereri de înscriere se eliberează de secretariatul şcolii. La înscriere elevul trebuie să depună la secretariat următoarele:
 1. Copie după certificatul de naştere şi buletin (dacă este cazul).
 2. Copie după foaia matricolă sau carnetul de note de la şcoala de unde vine, de unde reiese situaţia la învăţătură şi purtare.
 3. Adeverinţă de la medicul de familie cu toate vaccinările făcute până la acea dată.
 4. Avizul medicului de familie pentru participarea la orele de sport.
 5. Adeverinţă de achitare a taxelor din anul precedent.
 6. Adeverință de la medicul de familie cu examenul coproparazitologic și exudat faringian pentru elevii preșcolari și ciclul primar.
 7. Actele necesare pentru echivalarea studiilor preuniversitare în cazul elevilor care au fost școlarizaţi în străinătate.
 8. Taxa la fondul de rulment – 50 RON. Din aceşti bani se vor putea achita eventualele daune produse de elev în cursul anului şcolar, iar restul banilor va fi returnat părinţilor la sfârşitul anului şcolar în cazul în care elevul se înscrie la altă şcoală. Dacă elevul este acceptat şi pentru anul următor în şcoala noastră, banii rămaşi vor putea intra în constituirea fondului de rulment pentru anul următor cu completările necesare.

Retragere

Dacă apare necesitatea retragerii elevului din Liceul Teoretic “Dr. Lind” părintele trebuie să respecte următorii paşi:

 1. Daţi o înştiinţare cu privire la retragerea elevului într-o formă verbală sau scrisă.
 2. Returnaţi toate materialele împrumutate (manuale, cărţi din bibliotecă, etc.) care aparţin şcolii.
 3. Achitaţi taxa şcolară.
 4. Completaţi o cerere de transfer.
 
PREZENȚA LA CURSURI

Punctualitatea
Liceul Teoretic „Dr. Lind” consideră obiceiurile punctualităţii şi conştiinciozităţii fiind importante. Prezenţa regulată, punctualitatea, a fi demn de încredere sunt caracteristici de viaţă ale persoanelor de succes. Se aşteaptă ca fiecare elev să participe la toate întâlnirile în care se includ momentele de devoţiune spirituală, orele de curs, şedinţele, programele muzicale, întâlnirile pentru muncă şi misiuni în weekenduri. Absenţele şi întârzierile nu pot fi tolerate.
Profesorul va face prezenţa imediat după ce sună clopoţelul, la începutul fiecărei clase.
Elevii nu vor intra în incinta şcolii cu mai mult de 20 de minute înainte de începerea primei ore şi nu trebuie să stea mai mult de 30 de minute după terminarea orelor. Dacă un elev are nevoie să vină mai devreme sau să rămână mai mult în şcoală, va anunţa dirigintele și secretariatul.
Absenţe motivate
Motivarea se va face numai pe baza adeverinţelor medicale, a notelor scrise din partea părinţilor, de către dirigintele clasei după ce s-a consultat cu profesorul disciplinei. Absenţele motivate de părinte vor fi doar de 2 zile pe semestru. Pentru zilele absentate, trebuie făcute aranjamente pentru recuperarea materiei.
Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului.
Absenţele elevilor care au întârziat la lecţii din motive obiective (dificultăţi legate de mijlocul de transport, motive medicale, vreme neprielnică, urgenţe) se motivează la sfârşitul orei de către profesorul respectiv, pe baza anunţului telefonic al părinţilor sau a biletelor scrise de părinte confirmate telefonic.
Programările la medic
Elevii şi părinţii pot reduce problemele legate de prezenţă programând vizitele la medic în afara orelor de şcoală. Dacă aceasta nu este posibil, trebuie făcute aranjamente pentru recuperarea materiei.
Absenţe nemotivate
Zece absenţe nemotivate vor fi urmate de scăderea unui punct din nota la purtare. Absenţele nemotivate în număr de 20 de ore, la diferite discipline de studiu, sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, duc la emiterea unui preaviz de exmatriculare. Dacă elevul va avea 25% absenţe din totalul orelor la o singură disciplină pe semestru, poate fi lăsat corigent sau i se va cere să părăsească şcoala. Dacă elevul lipsește din motiv de boală, se va întocmi un program de recuperare. Când numărul absenţelor ameninţă să se apropie de limită ( zece absenţe nemotivate), părinţii vor fi chemaţi pentru o întâlnire cu dirigintele şi directorul.
Pe parcursul programului şcolii, elevii nu vor putea pleca acasă sau la magazin. De asemenea, nu este permis accesul vizitatorilor în timpul orelor de curs, fără acordul direcțiunii.

 
INFORMATII FINANCIARE

Informaţii generale
Liceul Teoretic “ Dr. Lind” este o şcoală privată, non-profit. Ea operează financiar pe baza taxelor şi fondurilor donate de la persoane individuale. Cu scopul de a putea asigura continuarea unui program creştin de calitate, părinţii şi elevii trebuie să-şi achite obligaţiile finaciare faţă de şcoală.
Înregistrarea costurilor
Taxele şcolare vor fi achitate în prima parte a fiecărei luni şi vor fi considerate datorii neplătite după data de 15.
Neachitarea taxelor
Întârzierile în plătirea taxei (30 de zile întârziere) vor primi 5% penalizare. Dacă nu se achită taxa timp de trei luni, i se va cere elevului să se retragă din şcoală.

 
CONDUITA ELEVULUI

Liceul Teoretic „Dr. Lind” cere elevilor să rămână fideli standardelor de comportament subliniate în această secţiune. Unele practici sunt, desigur, nepermise într-o şcoală creştină, iar la prima încălcare a oricărui comportament interzis face elevul subiectul disciplinei.
Toate îndrumările cu privire la comportamentul elevului explicate în această secţiune se aplică nu numai în timpul orelor de şcoală obişnuite, ci de asemenea la toate activităţile susţinute de şcoală cum ar fi ore devoţionale, misiuni, excursii etc. Regulile adoptate de administraţia şcolii şi anunţate public vor avea aceeaşi forţă ca şi cum ar fi fost tipărite în carta şcolii. Următoarea listă este reprezentativă:

A. REVERENŢĂ
Comportament aşteptat
Elevii trebuie să arate respect pentru Dumnezeu, învăţăturile biblice şi principiile creştine, în toate împrejurările.
Comportament interzis

 • Numele lui Dumnezeu (Dumnezeu, Isus, Hristos etc.) nu va fi niciodată pronunţat în batjocoră sau într-un mod neglijent (Exod 20:7). Elevii nu vor folosi eufemisme pentru numele lui Dumnezeu.
 • Elevii nu vor exprima susţinere, verbală sau prin alte mijloace, pentru activităţile sau ideile care contrazic valorile creştine.
 • Elevii nu vor folosi limbaj sau glume vulgare.

B. RESPECT PENTRU AUTORITATE
Comportament aşteptat

 • Elevii trebuie să arate respect faţă de toţi adulţii cu care vin în legătură în programul şcolii, şi de asemenea faţă de cei care vin în vizită.
 • Elevii trebuie să asculte atât de regulamentul şcolii i cât şi de regulile clase.
 • Elevii trebuie să răspundă prompt şi respectuos indicaţiilor tuturor cadrelor chiar dacă ele nu vin din partea dirigintelui.
 • Elevii trebuie să salute toţi profesorii din liceu şi orice vizitator care intră în liceu.

Comportament interzis

 • Lipsă de respect.
 • Neascultare.
 • Lipsă de onestitate, incluzând hoţia, minciună cu privire la călcarea regulilor şcolii, copiat teste sau la munca independentă în clasă.

C. RESPECTUL PENTRU ALŢI ELEVI – SIGURANŢA
Comportament aşteptat

 • Elevii trebuie să se comporte într-o manieră care să arate respect pentru drepturile şi siguranţa celorlalţi, la fel ca pentru ei înşişi.
 • Se aşteaptă ca elevii să se deplaseze pe holuri într-o manieră liniştită şi ordonată, astfel încât să nu deranjeze alte clase care sunt în curs.
 • Elevii nu vor ieşi din incinta liceului pentru a merge la magazin în timpul pauzelor.
 • Deşi părerile cu privire la autoapărare variază, în Liceul „Dr. Lind” se aşteaptă ca elevii să urmeze sfaturile apostolului Pavel din Romani 12:17-21 – „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti“, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă -i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.“ Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”.
 • Elevii nu trebuie să tolereze abuzul. Dacă un elev se simte înjosit sau ameninţat fizic, el /ea trebuie să caute supravegherea directă sau intervenţia unui profesor din liceu.
 • Comunicarea elevilor, verbală sau de altă natură, trebuie să fie pozitivă şi blândă.

Comportament interzis

 • Sunt total interzise agresiunea fizică, folosirea mâinilor picioarelor, obiectelelor, bătaia pentru a face rău celuilalt, incluzând răzbunarea.
 • Nu sunt permise ameninţările sau alte feluri de intimidare, incluzând ameninţările verbale sau scrise, gesturi care intimidează sau tachinări nedorite jignitoare.
 • Nu sunt permise poreclele, bârfa, înjurăturile, limbajul vulgar și glumele nepotrivite.
 • Sunt total neacceptate atitudini ca: respingerea, marginalizarea, batjocura, ironizarea colegilor.
 • Nu se permite elevilor să se ascundă de profesori pentru a săvârşi fapte care contravin regulilor şcolii.
 • Elevii nu trebuie să se angajeze în jocuri dure.
 • Patinele, scuterele, mingile dure nu sunt permise în şcoală.

D. RESPECTUL PENTRU ALŢI ELEVI-SEXUL OPUS
Comportament aşteptat

Trebuie manifestat un comportament respectous şi manierat faţă de colegii de sex opus atât în şcoală, cât şi la activităţile extraşcolare.
Comportament interzis

 • Etalarea în public a afecţiunii şi contactul fizic neadecvat sunt interzise.
 • Sunt total interzise actele şi atitudinile indecente sau care sugerează acest lucru.
  Hărţuirea sexuală este definită ca avansuri sexuale nedorite sau comportare de natură sexuală, nedorită. Hărţuirea sexuală interferează cu educaţia şi cu dreptul elevului de a participa la activităţile şcolare. Liceul “Dr. Lind” are o politică ce nu tolerează hărţuirea sexuală sub orice formă.

E. PROPRIETATEA PERSONALĂ
Comportament aşteptat

 • Elevii trebuie să fie pregătiţi pentru oră având la îndemână manualele şi rechizitele cerute de profesori.
 • Elevii trebuie să respecte drepturile şi propietăţiilor celorlalţi colegi.
 • Şcoala nu este responsabilă pentru pierdererea sau distrugerea lucrurilor personale aduse în incinta şcolii.
 • Elevii trebuie să aducă în şcoală doar lucrurile direct relaţionate cu programul educaţional.
 • Telefonul mobil va fi închis şi lăsat în geantă pe toată perioada cursurilor şi în timpul pauzelor.
 • Bicicletele pot fi staţionate în curtea şcolii doar dacă sunt legate cu lanţ şi lacăt.

Comportament interzis

 • Elevii nu vor aduce la şcoală obiecte cum ar fi radiouri, walkman-uri, CD playere, tape playere, jocuri video, DVD playere sau alte obiecte electronice, cu excepţia celor permise de profesor pentru o activitate specifică.
 • Elevilor le este interzisă posesia sau furnizarea de materiale obscene sau neadecvate moralei creştine.
 • Riscul focului sau arme de orice fel nu sunt permise pe proprietatea şcolii.
 • Este interzisă practicarea oricărui joc de noroc.
 • Este interzisă purtarea bijuteriilor în şcoală sau în excursiile şcolii.
 • Obiectele interzise în şcoală pot fi subiectul confiscării de la elevi. Părinţii pot cere acele lucruri de la secretariatul şcolii.
 • Este interzisă folosirea bicicletelor în curtea şcolii pentru evitarea accidentelor.

F. PROPRIETATEA ŞCOLII
Comportament aşteptat

 • Elevii trebuie să respecte şi să folosească proprietatea şcolii cu o grijă deosebită (facilităţi, mobilier, echipament şi materiale), păstrând şi întreţinând curăţenia în şcoală şi în curtea şcolii.
 • Elevii vor respecta normele de folosire şi de întreţinere a echipamentul electric, de încălzire sau siguranţă al şcolii sau orice obiect sigilat din proprietatea şcolii.
 • Elevii sunt responsabili pentru toate manualele şi materialele oferite de profesori.
  Comportament interzis
 • Distrugerea voită a proprietăţii şcolii sau a proprietăţii altui elev. Dacă un elev este neglijent în folosirea proprietăţii şcolii sau a proprietăţii altui elev şi o distruge, părinţilor li se cere să-şi asume responsabilitatea financiară pentru repararea sau înlocuirea obiectului distrus.
 • A lăsa mizerie în sălile de clasă sau în curtea liceului.
 • Este interzisă folosirea gumei de mestecat în şcoală.
 • Elevii nu vor scrie, desena sau lipi diverse imagini pe bănci sau pe alte obiecte ale școlii.

G. FOLOSIREA COMPUTERULUI/ INTERNETULUI
Comportament aşteptat

 • Elevii pot folosi computerele Liceului „Dr. Lind” şi accesul la internet numai sub supravegherea şi îndrumarea profesorilor.
 • Elevii trebuie să aibă un formular de permisiune semnat, pentru a putea folosi Internetul în laboratoare sau sălile de clasă.
 • Elevii trebuie să fie conştienţi că toate activităţile îndeplinite prin intermediul Internetului, nu se vor răsfrânge doar asupra celui care îl foloseşte, ci şi asupra liceului.
 • Liceul „Dr. Lind” îşi asumă dreptul de a controla folosirea Internetului şi de a monitoriza conturile utilizatorilor.

Comportament interzis

 • Utilizatorii nu au voie să modifice setarile, parolele, fișierele, software sau hardware şi să instaleze alte programe, decât la indicaţia profesorului.
 • Este interzisă folosirea computerului pentru a avea acces sau procesa materiale care contravin moralei creştine – materiale pornografice, muzică rock, etc.
 • Elevii nu vor folosi computerele din şcoală pentru a avea acces la conturi personale de e-mail sau la chat rooms.
 • Utilizatorii nu vor dezvălui niciodată altor persoane, informaţii personale cum ar fi adrese sau numere de telefon ale elevilor, membrilor conducerii, sau ale şcolii.
 • Este interzisă utilizarea răutăciosă a Internetului pentru a dezvolta programe ce infiltrează un computer sau un sistem de computere şi/sau pentru a produce daune.
 • Orice elev care violează regulile de folosire a computerului, menţionate în regulament, va fi sancţionat în funcţie de gravitatea faptei şi se va aduce la cunoştinţa părintelui.

Administraţia şcolii îşi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent accesul la internet oricărui utilizator care nu se supune regulilor şcolii de utilizare sau pentru orice motiv considerat inadecvat sistemului administrativ pentru a menţine integritatea reţelei. Părinţii vor fi înştiinţaţi dacă un elev va călca oricare din aceste reguli.

Atenţie: Internetul este o cale electronică care conectează computere din întreaga lume, cu milioane de indivizi subscrişi, agenţii guvernamentale, instituţii de businnes sau educaţionale, etc. Folosirea computerului dă posibilitatea accesării de materiale care nu au nici o valoare educaţională şi ca urmare nu sunt potrivite pentru elevi. Liceul „Dr. Lind” va lua orice mijloc de precauţie de a monitoriza/ restricţiona accesul la astfel de materiale.

 
MASURI DISCIPLINARE

Personalul Liceului „Dr. Lind” se străduiește să urmeze exemplul lui Hristos în modul în care tratează elevii. Iubirea şi fermitatea vor călăuzi practicile disciplinare ale profesorilor. Scopul final al adevăratei discipline este câştigarea autocontrolului. Noi continuăm să căutăm căi pentru a dezvolta această calitate, elevilor cu deficienţe în menţinerea autocontrolui. Comportamentul care interferează cu drepturile altor elevi de a fi şi de a se simţi în siguranţă, de a-şi menţine respectul de sine, de a studia şi învăţa şi de a participa la activităţile şcolii în linişte, va fi subiectul procedurilor disciplinare, la fel ca şi oricare alt comportament care întrerupe cursul normal al învăţării.
Se aşteaptă din partea fiecărui elev să respecte drepturile şi privilegiile celorlalţi elevi, ale profesorilor şi personalului. Elevii trebuie să-şi exercite drepturile, cu responsabilitate, în acord cu regulamentul şcolii.
Măsurile disciplinare vor fi luate în momentul în care s-a constat o abatere de la o anumită regulă.
Măsurile disciplinare tipice luate la clasă vor include, dar nu se limitează doar la următoarele:

 1. Avertizare şi sfat verbal acordat elevului cu privire la problema respectivă, din partea profesorului sau dirigintelui şi înştiinţarea părintelui.
 2. Pierderea privilegiilor.
 3. Confiscarea obiectelor şi aparatelor aduse în şcoală fără avizul profesorului.
 4. Sarcini în scris sau prin muncă în folosul şcolii, amenzi (pentru a plăti daunele materiale şi pagubele care cer spitalizare). Numărul de ore de muncă în folosul şcolii depinde de gravitatea infracţiunii şi de comportamentul anterior al elevului. Părintele va fi înştiinţat cu cel puţin două zile înainte, dacă copilul urmează să fi reţinut în şcoală.
 5. Testul social – elevului nu i se va permite să participe la ore pentru o perioadă de timp determinată.

Cele mai multe probleme disciplinare vor fi rezolvate între profesor şi elev, însă următoarele comportamente vor fi rezolvate la nivelul consiliului disciplinar sau comitetului executiv al şcolii:

 • Călcarea frecventă/repetată a regulilor de comportament.
 • Comportament neadecvat, grav, cum este (şi nu numai) cel menţionat ca și comportament nepermis.

Consiliul disciplinar al liceului va folosi următoarele acţiuni disciplinare ( fiecare din aceşti paşi din proces pot fi folosiţi sau doar câţiva, depinzând de circumstanţe):

 1. Avertizare din partea directorului.
 2. Avertizare verbală şi discuţie cu elevul la nivelul Consiliului disciplinar al şcolii. Un raport scris va fi trecut în Caietul elevului şi vor fi luate măsuri de disciplină pentru corectarea faptelor.
 3. Exmatriculare temporară sau suspendare de la cursuri pe o perioadă de 1-3 zile. Elevului nu i se va permite să intre în şcoală chiar dacă acesta reclamă orice fel de motiv. De asemenea, elevului i se interzice să participe la orice fel de activităţi ale şcolii, excepţie făcând tezele sau proiectele importante considerate de profesor sau director. Părintele sau tutorele trebuie să însoţească elevul la întoarcerea în şcoală. Suspendarea de la cursuri este însoţită de scăderea notei la purtare.
 4. Perioada de probă- Elevul care a fost înregistrat pentru acţiuni indisciplinare va fi plasat într-o perioadă de probă. Elevul în perioada de probă poate fi exmatriculat, dacă nu va manifesta dovezi de corectare progresivă a comportamentului. În perioada de probă, elevul se va întâlni săptămânal cu directorul pentru a garanta progresul care a fost exprimat în angajamentul de la începutul perioadei de probă.
 5. Exmatriculare definitivă– Cea mai severă acţiune disciplinară este exmatricularea elevului. Această actiune poate avea loc pentru călcări grave ale regulamentului şcolii sau pentru înregistrări combinate de abateri şi avertismente.

Măsuri disciplinare severe

Printre motivele de suspendare se numără următoarele, şi nu numai:

 1. Răspândirea de idei sau manifestarea atitudinii de subminare a filosofiei, idealurilor şi obiectivelor şcolii.
 2. Plănuirea sau participarea la certuri, începerea sau comiterea unor acte care ar putea face rău, dezonora sau a face de ruşine un coleg sau un profesor.
 3. Instigarea sau participarea la bătaie sau alte forme de violenţă.
 4. Lipsa onestităţii, incluzând furtul, orice fraudă voluntară şi încălcarea regulamentului şcolii, trişarea/copiatul în timpul examinărilor, a muncii în clasă sau în orice altă întreprindere şcolară.
 5. Aducerea aparatelor radio, a casetofoanelor, sau a altor aparate electronice (jocuri electronice, MP3 playere, CD playere) la şcoală, în maşina şcolii sau alte alte activităţi legate de şcoală, fără permisiunea profesorului.
 6. Nesupunerea sau sfidarea profesorilor sau a oricărui angajat al şcolii
 7. Deranjarea orelor într-un mod sfidător:
 8. Neconformarea în ceea ce priveşte codul vestimentar.
 9. Folosirea unui limbaj profan, indecent, incluzând comportamentul cu sugestii josnice, deţinerea sau etalarea pozelor sau a literaturii obscene.
 10. A juca jocuri de noroc de orice fel, sau a poseda cărţi de joc sau alte lucruri pentru jocuri de noroc.
 11. Actele de vandalism sau distrugerea voită a bunurilor şcolii.
 12. Refuzul de a se supune regulilor şcolii.

Printre motivele de exmatriculare definitivă, la sfârşit de semestru, se numără, dar nu numai:

 1. Trei suspendări de la şcoală pe perioada unui singur an.
 2. Comportament imoral-hărţuire sexuală.
 3. Folosirea sau posedarea drogurilor, a narcoticelor sau a tutunului în orice formă.
 4. Folosirea sau posedarea de arme, precum şi recurgerea la violenţă.
 5. Folosirea neautorizată a calculatoarelor şi a echipamentului care ţine de acestea.
 6. Refuzul părinţilor de a coopera cu liceul în disciplinarea copilului lor.
 7. Ameninţările faţă de oameni, a ataca sau bate un profesor.
 
TINUTA IN SCOALA

Aplicarea regulamentului privind îmbrăcămintea

„Nicio educaţie nu poate fi completă, dacă nu învaţă principiile adevărate în privinţa îmbrăcămintei.” „În îmbrăcăminte, ca şi în orice altceva, avem privilegiul de a-L onora pe Creatorul nostru. El nu doreşte numai ca hainele noastre să fie curate şi sănătoase, ci şi de bun gust şi potrivite.”     Scopul în ceea ce priveşte îmbrăcămintea este acela de a cultiva modestia (1 Timotei 2:9), de a nu îndrepta atenţia elevilor înspre ei înşişi, ci de a încuraja o ţinută demnă şi potrivită pentru şcoală şi care să fie strâns legată de misiunea şcolii şi valorile ei. Rugămintea conducerii şi a administraţiei este ca părinţii şi elevii să vadă că regulamentul în privinţa ţinutei nu are doar scopul de a crea un mediu proprice unei şcoli, ci şi de a oferi ocazia de a pune în discuţie regulile vestimentare pe care ar trebui să le adopte de-a lungul întregii vieţi, având înţelegerea faptului că îmbrăcămintea este în mod fundamental o problemă a inimii (1 Petru 3:3,4).     Este imperativ necesar ca toţi elevii să-şi însuşească acest cod vestimentar:

 1. Bluzele şi cămăşile trebuie să acopere trupul tot timpul şi să fie de lungime potrivită pentru a acoperi adecvat fustele/pantalonii. Spatele descoperit, decolteul mare sau hainele mulate pe corp nu vor putea fi purtate. Îmbrăcămintea care lasă descoperit abdomenul nu este permisă.
 2. Sarafanele fetelor trebuie să fie suficient de lungi.
 3. Pantalonii băieţilor nu ar trebui să atârne, chiar dacă par îngrijiţi, ci ei trebuie prinşi cu o curea. Vor fi purtaţi împreună cu cămaşă şi vestă.
 4. Doar coafurile clasice pot fi purtate – părul împletit/răsucit, cu bucle. La băieţi nu se acceptă culorile nenaturale şi bretonul lung, iar la fete nu se acceptă excesul de agrafe, culoarea nenaturală, „părul mare” – aspect neîngrijit sau coafurile nonconformiste.
 5. Bijuteriile nu vor fi purtate în şcoală sau la orice activitate şcolară. Aici intră inelele, lănţişoarele, brăţările sau orice altă bijuterie. Nu sunt permise în incinta şcolii sau la oricare altă activitate şcolară, unghiile colorate sau artificiale, machiajul.
 6. La orele de educaţie fizică, elevii trebuie să fie îmbrăcaţi adecvat cu echipament de sport (pantalonii de sport să fie lejeri).
 7. Fetele vor avea voie să poarte pantaloni sub uniformă, doar în timpul lunilor de iarnă. Aceştia trebuie să fie lejeri pe talie, să nu atârne şi să nu lase impresia că sunt neîngrijiţi.

Când un elev este observat de profesor sau de către director că nu se conformează acestui cod vestimentar, vor fi sunaţi părinţii şi studentul va fi trimis acasă să se îmbrace adecvat. Dacă este imposibil pentru elev să meargă acasă să se schimbe, va fi scos de la ore pentru restul zilei. Notele elevului la fiecare disciplină vor reflecta absenteismul.     De vreme ce măsura aceasta, în mod normal, aduce necazuri mai mult în dreptul părinţilor decât în dreptul elevilor, părinţii sunt îndemnaţi să supravegheze ţinuta copiilor lor. Doar elevul şi părintele sunt singurii responsabili pentru vestimentaţia elevului. Neconformarea la regulile vestimentare va duce la înştiinţarea părintelui. Dacă elevul nu se va conforma nici în acest caz, se va pune în discuţie suspendarea sau chiar exmatricularea. Acest lucru trebuie să ofere autoritate regulilor stabilite de conducere a şcolii.

Pierdut şi găsit

Vă rugăm să ne lăsaţi să vă înapoiem hainele rătăcite ale copilului dumneavoastră punându-le o etichetă detaşabilă. O cutie numită„ Pierdut şi găsit” va fi plasată în şcoală. Toate articolele găsite vor fi puse acolo şi pot fi cerute de proprietarii lor. La sfârşitul fiecărei luni, toate lucrurile vor fi îndepărtate în maniera cea mai potrivită.

 
TEMA DE CASA

Munca realizată acasă dezvoltă stima de sine a copilului şi implicarea părintelui în sistemul educaţional. Elevului i se vor da teme, ca parte a progresului şcolar. Este de aşteptat ca toate temele să fi complete şi aduse la şcoală la timp.

Părinţii pot ajuta copiii la temele de casă asigurându-le o atmosferă sănătoasă, liberă de orice tensiuni nepotrivite sau presiuni. Obiceiul activităţilor independente trebuie încurajat chiar la elevii mici. Elevii trebuie să-şi pregătească temele ordonat, îngrijit şi la timp.

 
SUGESTII CE AJUTĂ COPILUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ AIBĂ SUCCES ÎN ŞCOALĂ

O bună disciplină îşi are originea acasă. Părintele este primul educator care are şansa să dezvolte în copil obiceiuri bune de comportament şi o atitudine adecvată faţă de şcoală.

Sugerăm următoarele sfaturi demne de luat în consideraţie, pentru a realiza un climat familial, pozitiv şi constructiv necesar succesului în şcoală:

 • Rugaţi-vă cu copilul d-voastră în fiecare zi, astfel încât să fie ajutat să conştientizeze călăuzirea şi ajutorul lui Dumnezeu în educaţia care şi-o însuşeşte. Conştienţa prezenţei lui Dumnezeu îl va ajuta să fie entuziast, curajos în faţa problemelor care le are de rezolvat, respectos faţă de părinţi şi educatori, bun şi atent cu ceilalţi elevi.
 • Recunoaşteţi că profesorul reprezintă părintele în timp ce copilul este în şcoală.
 • Învăţaţi copilul respectul faţă de lege, autoritate, drepturile altora, proprietatea privată sau publică şi reverenţă faţă de Dumnezeu.
 • Asiguraţi o prezenţă regulată a copilului în şcoală şi supunere faţă de procedurile şi regulile legate de prezenţă. Asiguraţi-vă că copilul dvs ajunge la timp la şcoală şi că este luat de la şcoală la timpul stabilit.
 • Colaboraţi cu şcoala în îndeplinirea recomandărilor făcute în interesul copilului, incluzând disciplina.
 • Vorbiţi cu copilul dumneavoastră despre activităţile şcolii. Arătaţi un interes activ faţă de progresul şcolar al elevului.
 • Arătaţi-vă interesul faţă de şcoala la care învaţă copilul dvs, participând activ la asociaţiile şcolare sau la activităţile organizate.
 • Realizaţi un acord familial care să fie pus în aplicare cu privire la un program regulat de devoţiune spirituală, activităţi, relaxare şi culcare. Ora regulată şi potrivită pentru culcare va asigura odihna necesară elevului.
 • În felul acesta vă asiguraţi că programul copilului d-voastră alocă suficient timp pentru teme iar folosirea computerului, internetului, telefonului şi televizorului este strict controlată ca timp şi calitate.
 • Asiguraţi copilului un loc liniştit şi potrivit pentru studiu acasă şi ajutaţi-l să-şi stabilească un orar regulat de studiu. Creioanele, stiloul, cărţile, hârtia, dicţionarele, liniarul, etc. să îi fie la îndemână.
 
SANATATE SI IGIENA
 • Control medical

Controlul medical va fi cerut tuturor elevilor noi, copiilor de la grădiniţă din grupa mare şi elevilor din clasa a IV-a şi a VIII-a.

 • Vaccinări

Vaccinarile vor fi realizate în cadrul şcolii de către medicul desemnat de şcoală. Elevii noi vor aduce la înscriere în şcoală o adeverinţă care să dovedească vaccinările făcute.

 • Primul ajutor

Când un elev este bolnav sau s-a rănit, conducerea şcolii va hotărî dacă tratamente minore trebuie administrate sau dacă părinţii trebuie contactaţi.

 • Tratament în caz de urgenţă

În caz de urgenţă va fi chemată salvarea fără avizul părinţilor, dacă aceştia nu pot fi contactaţi.

 • Îmbolnăviri

Dacă un elev se îmbolnăveşte la şcoală, va fi chemat părintele să-şi ia copilul acasă. Elevul care este bolnav trebuie să rămână acasă până se va face complet sănătos. Medicaţia poate fi administrată de profesor numai dacă doza de administrare este trecută în dosarul medical al şcolii. Aceasta va fi trecută de părinte cu semnătură, înainte ca orice prescripţie medicală să fie dată elevului.

Cu sincer interes pentru sănătatea şi igiena copilului d-voastră, vă oferim următoarele sugestii:

 1. Încurajăm copilul d-voastră să servească masa de dimineaţă acasă. Cercetările dovedesc că un mic dejun consistent îmbunătăţeşte performanţele la clasă. Asiguraţi-vă că micul dejun al copilului este suficient pentru a asigura necesarul nutriţional, care să-l ajute să dea cel mai bun randament la şcoală
 2. Toată mâncarea cu care vine la şcoală, trebuie consumată în pauza alocată servirii mesei de prânz.
 3. Alimentaţia vegetariană este puternic recomandată.
 4. Dulciurile trebuie limitate în cantitate şi puse la dispoziţia elevului doar în timpul meselor servite acasă.
 5. Apa este un element esenţial pentru buna funcţionare a creierului. Încurajăm părinţii să dea copiilor lor sticle curate cu apă care pot fi ţinute în clasă.
 6. Băuturile care conţin cafeină (cafea, ceai negru, coca-cola) şi carne necurată cum ar fi porcul nu trebuie incluse în dieta elevului. (Leviticul cap. 11)
 7. Alcoolul, ţigările şi drogurile sunt interzise. Orice elev care foloseşte, posedă, sau procură altor elevi aceste produse este subiectul exmatriculării.
 8. Micşoraţi timpul de vizionare la televizor încurajând elevul să folosească timpul liber în activităţi fizice folositoare – casnice, grădinărit – sau jocuri cu adevărat re-creative, mai ales cele în aer liber.
 9. Să facă duş sau baie zilnic.
 10. Asiguraţi-i o bună îngrijire a danturii şi promovaţi o bună igienă a cavităţii bucale acasă.
 11. Ajutaţi copilul să dezvolte obiceiuri personale de ordine şi curăţenie.
 12. Daţi copilului timp pentru odihnă adecvată. Aceasta înseamnă de la opt la zece ore de somn în funcţie de vârsta copilului. Un bun test de odihnă adecvată este cât de repede se trezeşte elevul dimineaţa.
 
MISIUNE SI PROGRAME

Programe muzicale

Muzica joacă un rol important în viaţa liceului nostru. Ţinta noastră este de a insufla dragoste şi apreciere pentru muzică şi să încurajăm elevii să se antreneze în muzică întreaga lor viaţă. Liceul asigură o varietate mare de experienţe muzicale, care dorim să fie incluse în activitatea misionară a liceului.

Misiune

Călătoriile misionare sunt ieşiri planificate facute la nivel de clasă, ca o îmbogăţire a activităţii de învăţare. Liceul cere permisiunea părinţilor pentru a participa la aceste ieşiri.

Programul de participare al părinţilor

Participarea părinţilor este un program destinat să aducă părinţii, elevii şi şcoala împreună în activităţi voluntare de-a lungul fiecărui an şcolar.Aceste activităţi vor asigura ocazii favorabile pentru părinţi de a se implica prin participare, prin diferite căi, la evenimentele legate de şcoală şi de clasă.     Fiecărei familii i se cere, să-şi aloce pentru acest lucru, 8 ore pe lună. Dacă aveţi mai mulţi elevi înscrişi veţi aloca timp pentru şcoală cât pentru un elev. O taxă de 50 RON va trebui onorată de fiecare familie, pe lună, în cazul în care familiile nu pot realiza aceste ore de lucru. Părinţii pot să-şi înregistreze orele pe afişierele din secretariat, special amenajate pentru aceasta. Fiecare familie va primi o declaraţie cu aceste ore. Aceasta se va înmâna în fiecare semestru. Ultima declaraţie va cuprinde şi o notă de plată pentru orele neîndeplinite. La secretariat familiile pot face o cerere de serviciu pentru şcoală în următoarele domenii sau se pot gândi la o modalitate proprie de a sluji în şcoală:

  1. Şofer sau însoţitor în misiuni ale şcolii.
  2. Lucrări de întreţinere şi amenajare – tâmplărie/ electricitate/alte activităţi în şcoală.
  3. Gătit/copt/cusut pentru şcoală.
  4. Fotocopierea foilor de lucru.
  5. Sortarea materialelor didactice.
  6. Contribuţie financiară
 
RELATIA PARINTE-PROFESOR

Este responsibilitatea fiecărui profesor să trimită părintelui un raport cu privire la progresul elevului. Pentru aceasta elevii sunt obligaţi să vină zilnic cu carnetul de note la ei. Părinţii sunt bineveniţi oricând la şcoală pentru a discuta despre progresul elevului. Şedinţe cu părinţii vor fi ţinute de două ori pe semestru pentru a reactualiza situaţia şcolară a elevilor. De asemenea, este datoria învăţătorilor şi diriginţilor să facă vizite periodice acasă la elev pentru a consolida relaţia cu părinţii elevului şi a ajuta la o bună dezvoltare a acestuia.

Proceduri pentru rezolvarea problemelor

Câteodată există un deficit în comunicare care duce la înţelegerea greşită a lucrurilor. Principală noastră preocuparea este elevul şi trebuie parcurşi următorii paşi pentru a soluţiona conflictul, în armonie cu sfatul lui Isus din Matei 18:

 1. Se va stabili o întâlnire între părinte şi profesor pentru a identifica problema şi a o izola de celelalte fapte. Primul pas ar trebui să rezolve majoritatea problemelor.
 2. Dacă problema nu se soluţionează la acest nivel, se trece la pasul următor care constă într-o întâlnire între părinte, profesor şi director.
 3. Înainte de a se trece la pasul următor, părintele şi profesorul vor stabili o a doua întâlnire cu directorul, în care problema respectivă va fi redată într-o formă scrisă. Vor fi luate în consideraţie numai informaţii pertinente, care vizează situaţia recentă şi individuală.
 4. Orice problemă nerezolvată la acest nivel va fi adusă de director înaintea Consiliului profesoral.
 5. Dacă una dintre părţile implicate are sentimentul că problema nu este rezolvată, poate face o cerere ca situaţia să fie trecută pe agenda Consiliului de administraţie al şcolii.

Conferinţe pentru părinţi şi profesori

De două ori pe semestru liceul va ţine şedinţe cu părinţii destinate pentru a înştiinţa părinţii în legătură cu progresul academic şi dezvoltarea fiecărui elev. La fiecare şedinţă vor fi discutate cu părintele rezultatele elevului,cu respect faţă de punctele tari sau slabe ale elevului şi cu recomandări pentru un continuu progres.

Aceste şedinţe vor fi anunţate înainte şi au scopul de a asigura o perioadă pentru discuţii deschise între părinte şi profesor. Elevii pot să participe la astfel de şedinţe. Deşi şcoala va ţine două şedinţe cu părinţii pe semestru, astfel de întâlniri pot fi cerute, în orice timp al anului şcolar, atât de părinţi cât şi de profesori.